Ynglŷn â’r Ganolfan

Bydd Canolfan Newid Ymddygiad Cymru (WCBC) yn adeiladu ar enw da academaidd Bangor yn rhyngwladol a’i hymchwil gymwysedig ragorol ym maes seicoleg ymddygiadol a newid ymddygiad.

Mae “Newid Ymddygiad” yn faes polisi allweddol sy’n hanfodol bwysig i sefydlu ffyrdd o fyw cynaliadwy a hybu ffyniant economaidd.

Bydd WCBC yn cynorthwyo i gyflawni’r sialensiau byd-eang hyn, gan weithredu’n ganolbwynt i Ymchwil a Datblygu cydweithredol a gweithio arloesol gyda diwydiant yng Nghymru, ac ymestyn systemau a dulliau newid ymddygiad i ddarparu ar gyfer y meysydd lle mae angen. Mae’n broject 2.5 blwyddyn a gyllidir i raddau helaeth gan Lywodraeth Cymru (Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru).

Bydd WCBC yn darparu tri gwasanaeth sylfaenol i gynorthwyo busnesau:

  • Bydd tîm o Swyddogion Ymchwil, a fydd yn cydweithio ag academyddion Bangor, yn cynllunio a chloriannu atebion ymddygiadol i sialensiau penodol yn ymwneud ag unigolion, busnesau a sefydliadau eraill.
  • Bydd gan Dechnoleg ac Arloesi ran amlwg i’w chwarae yn yr ymchwil a bydd y ganolfan yn edrych ar y technolegau diweddaraf i hwyluso a hyrwyddo ei gwaith, megis apps offer symudol, delweddu 3-D ac yn y blaen.
  • Bydd cyfran o’r gwaith yn cynnwys ymchwiliadau i niwrowyddoniaeth newid ymddygiad, yn cynnwys peth ymchwil Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI).

Nod WCBC drwy gyfres o becynnau gwaith fydd trosglwyddo gwybodaeth ac adnoddau perthnasol i sectorau diwydiant i gryfhau mentrau Cymreig a gwella cystadleurwydd yn yr ardal Cydgyfeiriant a thu hwnt.

Y prif feysydd ymchwil y canolbwyntir arnynt yw:

  • Diogelwch Wedi’i Seilio ar Ymddygiad
  • Cynhyrchiant a Lles

Hefyd ceir thema drawsbynciol allweddol:

  • Cynaladwyedd ac Ymwybyddiaeth Ynni